A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei

 • A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás, készség és képesség fejlesztés, valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása. Alapelvünk, hogy a tananyagot a tanuló a tanórán sajátítsa el.
 • Az otthoni felkészüléshez előírt feladatok mennyiségének és formájának meghatározása elsődlegesen a tényleges helyzetre és a pedagógiai folyamat egészére rálátással rendelkező tanár kompetenciája.
 • A tanárnak az otthoni feladatokhoz konkrét útmutatást kell adnia.
 • Törekedni kell a kreatív, a tanulók érdeklődéséhez igazodó, aktualitásra építő feladatok kitűzésére. Újszerű házi feladatokkal is motiválhatjuk a tanulóinkat pl. projektmunkák, prezentációk készítésével.
 • A házi feladat szóbeli és írásbeli formája is adható az osztály (tanulócsoport) egészére érvényesen és differenciáltan, akár egyénre szabott formátumban is.
 • Az írásbeli és szóbeli házi feladat adása évfolyamonként és tantárgyanként különböző lehet.
 • A differenciálás szükséges, a különböző képességű tanulók házi feladatai különbözzenek mennyiségben és minőségben is. A lemaradó tanulók esetében a felzárkóztatást, gyakoroltatást szolgálja az otthoni felkészülés.
 • A jó képességű tanulóknál tehetségük kibontakoztatása az elsődleges elv. A feladatok típusai: önálló anyaggyűjtés, szorgalmi feladat, házi és területi versenyek, levelező versenyek. Az ilyen típusú feladatok külön értékelése fontos szempont.
 • A feladatok benyújtásának formáját a tanár határozza meg. Kívánatos a jövőben az elektronikus formájú rögzítés széles körű elterjesztése.
 • A házi feladatnak jól előkészítettnek kell lennie, és az ellenőrzés, értékelés lehetőleg a következő tanórán történjen meg. Az otthoni felkészülésre érdemjegy is adható.
 • A hosszabb szóbeli - kötelező olvasmány, kiegészítő olvasmány, verstanulás-vagy írásbeli kiselőadás, házi dolgozat otthoni felkészülést igénylő feladat elkészülését a szaktanár kövesse nyomon, segítse a tanulót a különböző fázisokban.
 • A házi feladat meghatározásánál ugyancsak figyelembe vett tényező a két tanítási óra közötti időtartam, viszont a közbeeső hétvégét nem illeti semmilyen külön korlátozás.

A tanuló tanulmányi munkájának ellenőrzési és értékelési módjai, a magatartás, szorgalom minősítésének elvei

Iskolánkban arra törekszünk, hogy a beszámoltatás, értékelés minden formája feleljen meg a következő mérésmetodikai alapelveknek:

 • pontos javítókulcs és értékelési (pontozási) rendszer biztosítja a tárgyilagosságot,
 • az adott teljesítmény értékelését nem befolyásolhatják a tanuló korábbi eredményei vagy a magatartása,
 • a mérés - értékelés legyen összhangban a tantárgyi követelményekkel,
 • a feladat, illetve a kérdés valóban azt fejezze ki, amit mérni akarunk,
 • a mérés - értékelés megbízhatóan tükrözze a tanuló tudását,
 • ugyanazt a teljesítményt mindig ugyanúgy értékeljük,
 • a sokoldalú és változatos formák, módszerek alkalmazására törekszünk, hogy a tanulók minél többféle számonkérési formában kipróbálhassák magukat, illetve hogy az egyik területen gyengébb készségei (például verbális) egy másikkal kompenzálhassák,
 • szorgalmazzuk a számítógépen végzett mérések elterjesztését, mivel gyors és egyértelmű visszajelzést ad a tanulónak, valamint lehetőséget biztosít az azonnali – esetleg többszöri – önkorrekcióra,
 • a számonkérés értékelés nem lehet a tanuló vagy az osztály fegyelmezésének eszköze.

Az értékelés fontos szerepet tölt be a tanulók személyiségének fejlesztésében, ezért arra törekszünk, hogy az értékelés:

 • adjon visszajelzést a tanuló fejlődéséről, és jobb munkára ösztönözze,
 • személyre szóló és árnyalt legyen, hogy segítse, orientálja és motiválja a tanulókat,
 • a szöveges értékelés differenciáltan viszonyuljon a tanulók egyéni képességeihez és személyiségéhez,
 • a tanulók önismeretének és objektív ítélőképességének fejlesztése érdekében igényeljük, hogy a tanulók saját maguk is értékeljék teljesítményüket,
 • a kiemelkedő teljesítményeket az osztály, a tantestület vagy az iskolai közösség előtt ismerjük el.
 

Amikor ügyet intézhetsz

Titkárságunk az alábbi időpontokban kereshető:

Hétfő: 8:00-16:00
Kedd: 8:00-16:00
Szerda: 8:00-16:00
Csütörtök: 8:00-15:30
Péntek: 8:00-14:30