Intézményi közzétételi lista

A köznevelési intézmények közzétételi listájáról a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet 23. § rendelkezik.

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista tartalmazza

a) a felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót ,

b) a beiratkozásra meghatározott időt, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok számát 

2020/2021 tanévre vonatkozó beiratkozási időpontokat egyébiránt a 11/2019. (VII.3.) EMMI rendelet 2. melléklete szabályozza. Elérhetőség: Magyar Közlöny 2019. évi 116. szám

A 2020/2021. tanévre vonatkozó beiratkozás az iskola igazgatója által meghatározott időpontokban, 2020. június 22-24. időszakra esik, a pótbeiratkozás időpontja a Szakképzési Hídprogramba 2020. augusztus 31.

c) köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéket, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is,

d) a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításait és idejét, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, idejét, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításait, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításait,

e) a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendjét, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjait ,

Ügyintézési időpontok munkanapokon: 

  • Hétfő: 8:00-16:00 
  • Kedd: 8:00-16:00 
  • Szerda: 8:00-16:00 
  • Csütörtök: 8:00-15:30 
  • Péntek: 8:00-14:30 

f) a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításait a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával,

g) a szervezeti és működési szabályzatot , a házirendet  és a pedagógiai programot  tartalmazza.

(3) Az iskolai közzétételi lista az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül tartalmazza

a) a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettségét és szakképzettségét ,

b) a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők számát, iskolai végzettségét és szakképzettségét ,

c) az országos mérés-értékelés évenkénti eredményeit,
2008-tól 2015-ig: https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=037657 
2016-tól: https://www.kir.hu/okmfit/getJelentes.aspx?tip=i&id=203044 

d) a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat, 

e) középiskolákban – évenként feltüntetve – az érettségi vizsgák átlageredményeit, 

f) a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségét, 

g) a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályait, 

h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, 

i) az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát. 

 

Amikor ügyet intézhetsz

Titkárságunk az alábbi időpontokban kereshető:

Hétfő: 8:00-16:00
Kedd: 8:00-16:00
Szerda: 8:00-16:00
Csütörtök: 8:00-15:30
Péntek: 8:00-14:30