Tudnivalók az érettségi vizsgáról

Általános szabályok

30 perccel a vizsga megkezdése előtt meg kell jelenni a vizsga helyszínén.

 • A vizsga megkezdése előtt azonosító okmánnyal (személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány) igazolni kell a személyazonosságot.
 • Mobiltelefonokat kikapcsolt állapotban, külön helyen kell elhelyezni.
 • Mobiltelefon számológépként sem használható!

Az írásbeli vizsga típusai

Összefüggő: egy feladatlapon az írásbeli teljes időtartama alatt dolgozhatunk (pl. történelem)

Több vizsgarészből álló: az egyes részek megoldására fordítható idő lejártával a dolgozatrészt be kell adni, később már nem lehet dolgozni rajta.(pl. angol nyelv)

 • Az első dolgozatrészre a vizsgázó ráírja a pótlapok számát, amelyre előzetesen ráírta a nevét. A vizsgázó a dolgozatot az asztal szélére helyezi.
 • A felügyelő tanár beszedi a dolgozatokat és kiosztja a második részt.
 • Az idő leteltével a felügyelőtanár összeszedi a dolgozatrészt.
 • Ha van 3. és 4. vizsgarész, akkor a folyamat ismétlődik.
 • A vizsgázó a nevét, az osztályát minden egyes feladatlapra ráírja.

Mit használhatunk a vizsgán?

 • Előre elkészített feladatlapok
 • Az iskola bélyegzőjével ellátott lapok
 • Íróeszközök:
  • kék/fekete golyóstoll
  • rajzok elkészítéséhez ceruza
  • lefestőt, korrigálót használni NEM SZABAD!
 • Javítás: egy vízszintes vonallal át kell húzni a hibás részt
 • Saját megengedett segédeszközök, ami tantárgyanként változó - kölcsön nem kérhető!
 • A vizsgázónak a dolgozat elkészítéséhez útbaigazítás, segítség nem adható.
 • Használható segédeszközök: a vizsgázónak kell hoznia, kölcsön nem adható egymásnak, bejegyzést, írást nem tartalmazhat!

Használható segédeszközök: a vizsgázónak kell hoznia, kölcsön nem adható egymásnak, bejegyzést, írást nem tartalmazhat!

Magyar nyelv és irodalom: helyesírási szótár - termenként 4 -4 db-t az iskola biztosít.

Matematika: függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, körző, vonalzó, szögmérő.

Történelem: történelmi atlasz. Használható még helyesírási szótár is, amit az iskola biztosít.

Idegen nyelvek: nyomtatott szótár (a 4. részhez használható).

Informatikai ismeretek: számítógép a megfelelő szoftverekkel, amit az iskola biztosít

Gázipari és fluidumkitermelési ismeretek: Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, műszaki táblázatok (egyidejűleg akár többféle is), toll, ceruza, körző, 2 db vonalzó, radír

Fodrászati ismeretek: Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, periódusos rendszer

Kozmetikai ismeretek: Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép, periódusos rendszer

Piszkozat és üresen maradt részek

 • A piszkozatot és az üresen maradt részeket vizsga végén a vizsgázónak át kell húznia.
 • Ha az írásbeli több vizsgarészből áll, akkor minden egyes dolgozatrész beadása előtt át kell húzni a piszkozatot és az üresen maradt részeket. 

Tantárgyi írásbelik (középszint)

Magyar nyelv és irodalom

240 perc

90 + 150

Matematika

180 perc

45 + 135

Angol nyelv, német nyelv, horvát nyelv,

180 perc

60 + 30 + 30 + 60

Történelem

180 perc

összefüggő

Informatikai ismeretek
Egészségügyi ismeretek
Épületgépészeti ismeretek 

180 perc

összefüggő

Rendészeti és közszolgálati ismeretek
Fodrászati ismeretek
Kozmetikai ismeretek

120 perc összefüggő
 

A vizsgaterem elhagyása

Indokolt esetben a vizsgázó - egyszerre egy - elhagyhatja a vizsgahelyiséget.
A vizsgadolgozatot át kell adnia a felügyelő tanárnak.
A felügyelő tanár ráírja a kiment .....-kor, bejött ....-kor szöveget a dolgozatra és a jegyzőkönyvre
A felügyelő tanárok óránkénti váltásban ügyelnek.

Írásbeli vizsga végén

 • A felügyelő tanár és a vizsgázó közösen ellenőrzi a dolgozatokat.
 • A tisztázati és piszkozati lapok számának táblázatban rögzített helyességét mindketten nyugtázzák.
 • A felügyelő tanár a vizsgázó jelenlétében rögzíti a beadás időpontját.
 • A vizsgázó távozik a vizsga helyszínéről.

Szabálytalanság

Ha a felügyelő tanár szabálytalanságot észlel:

 • elveszi a vizsgázó dolgozatát
 • ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt
 • ráírja az elvétel idejét, aláírja,
 • visszaadja a vizsgázónak.

Értesíti az igazgatót (folyosós felügyelővel).
A vizsga befejezése után az igazgató kivizsgálja az ügyet.
Jegyzőkönyv készül.
Döntés születik:

 • a vizsgarész figyelmen kívül hagyásával értékelik
 • az adott tárgyból javító vizsgát kell tenni
 • minden tárgyból javító vizsgát kell tenni

Késés, idő előtti távozás

Ha a felügyelő tanár már megadta az engedélyt a vizsga megkezdésére, a késve érkező már nem engedhető be a vizsgaterembe!

Fel nem róható okból (minden olyan, a vizsgán való részvételt gátló esemény, körülmény, amelynek bekövetkezése nem vezethető vissza a vizsgázó szándékos vagy gondatlan magatartására) - pótló vizsgát tehet a vizsgázó

Felróható okból - javító vizsgát tehet a vizsgázó
Ha nincs lehetőség pótló vizsga letételére az adott vizsgaidőszakban az igazgató engedélyezheti az írásbeli vizsgarész szóbelivel való kiváltását

Írásbeli vizsga után

A felügyelő tanár átadja az igazgatónak a jegyzőkönyveket és a dolgozatokat.
Az igazgató megszámolja a dolgozatokat tartalmazó borítékokat.
Az igazgató aláírásával lezárja a jegyzőkönyveket.

A dolgozatok megtekintése

A középszintű és emeltszintű vizsgadolgozatok 2022. május 30-án az iskola könyvtárában tekinthetők meg.

Szóbeli vizsga előtt

Az első napon 7 óra 30-ra minden vizsgázónak meg kell jelennie (ünneplőben).

Ekkor az érettségi elnök ismerteti:

 • a vizsgabizottságnak a vizsgázókat érintő döntéseit
 • az írásbeli vizsgán elért eredményeket
 • az észrevételek elbírálásának eredményét (emelt szinten is!)
 • a szóbeli vizsgával kapcsolatos tudnivalókat
 • az eredményhirdetés helyét és idejét
 • a jogorvoslat lehetőségét.

A vizsga előtt 30 perccel meg kell jelenni. 

A középszintű szóbeli vizsga

 • A témakörök rendelkezésre állnak, a tételek titkosak
 • A témakörök az intézmény szakmai programjának 26. pontjában (25. oldal) vannak rögzítve
 • 8-tól 18 óráig zajlik a vizsga
 • A feleletek idején legalább 3 bizottsági tag jelenléte szükséges
 • Egyszerre maximum 6 vizsgázó lehet a teremben
 • A felelet előtt 30 perc gondolkodási idő áll rendelkezésre tantárgyanként.
 • KIVÉTEL: idegen nyelv, ahol nincs felkészülési idő
 • A felelet időtartama maximum 15 perc lehet tantárgyanként
 • A segédeszközöket a kérdező tanár készíti elő, de a vizsgázó választja ki.

A szóbeli felelet

 • Jegyzet készíthető, de szabad előadásban kell vizsgázni
 • A vizsgázó önállóan felel, de ha elakad, vagy súlyosan téved, segítséget kaphat
 • A vizsgázót nem szabad félrevezetni, a tétel kifejtésében megzavarni
 • A felelet akkor szakítható félbe, ha a vizsgázó súlyosan tévedett, az idő eltelt
 • Ha a vizsgázó a tétel kifejtését befejezte, a vizsgabizottság tagjai kérdéseket tehetnek fel.

Mindenkinek jó felkészülést és sikeres vizsgákat kívánunk!

 

Amikor ügyet intézhetsz

Titkárságunk az alábbi időpontokban kereshető:

Hétfő: 8:00-16:00
Kedd: 8:00-16:00
Szerda: 8:00-16:00
Csütörtök: 8:00-15:30
Péntek: 8:00-14:30